Soddisfatti o rimborsati
Consegna in 72 ore
Trasporto gratuito sopra i 100 €

Všeobecné obchodné podmienky

1. Účel a predmet zmluvy

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

VALENTINA SK s.r.o.

Táborská 13

932 01  Veľký Meder

IČO: 45000417

DIČ: 2022917589

IČ DPH: SK2022917589

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl.č. 24563/T (ďalej len predávajúci) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, a to na www.kvstore.sk.

 2. Ceny 

Všetky ceny produktov znázornených na webových stránkach a na podstránkach internetového obchodu www.kvstore.sk sú cenami vrátane DPH, bez nákladov na dopravu a dodania tovaru. Informáciu o prepravných nákladoch nájdete na webovej stránke. Vyhradzujeme si právo zmeny ceny na tovar, pokiaľ nie je objednávky potvrdená našou spoločnosťou. Po potvrdení objednávky našou spoločnosťou GARANTUJEME výšku ceny za tovar.

3. Spôsoby nákupu a úhrady

3.1 – Kúpno-predajná zmluva bude klientovi zaslaná prostredníctvom webovej stránky, pričom spoločnosť VALENTINA SK s.r.o. odošle klientovi sumarizujúci e-mail, v ktorom potvrdí, že jeho požiadavka na nákup určitého druhu tovaru je vo fáze spracovania a považuje sa za akceptovanú, s výnimkou opačného stanoviska vyjadreného spoločnosťou VALENTINA SK  formou e-mailu alebo telefonického kontaktu do troch /3/ kalendárnych dní od prijatia sumarizujúceho e-mailu. Po uplynutí tejto lehoty sa dojednaná zmluva cez internet považuje za uzatvorenú.

3.2 – Klient si môže vybrať jeden z nasledovných spôsobov úhrady: /a/ úhrada na dobierku, úhrada zrealizovaná priamo kuriérovi v momente dodávky tovaru, alebo /b/ úhrada zvolenou formou a právoplatne potvrdenou.

4. Dodávka tovaru – reklamácie

4.1 – Spoločnosť VALENTINA SK s.r.o. doručí objednaný tovar na adresu zadanú klientom, do tridsiatich /30/ dní odo dňa uzavretia príslušnej zmluvy.

4.2 – Akákoľvek reklamácia musí byť zaslaná na adresu spoločnosti: VALENTINA SK s.r.o., Táborská 13, 932 01  Veľký Meder, Slovensko. 

5. Dostupnosť jednotlivých tovarov

Spoločnosť VALENTINA SK akceptuje požiadavky klienta v limitných množstvách požadovaných produktov nachádzajúcich sa momentálne na sklade. Z uvedeného dôvodu je akceptácia objednávky predloženej klientom zo strany spoločnosti VALENTINA SK podmienená dispozíciou objednaných produktov na sklade. Spoločnosť VALENTINA SK sa zaväzuje oznámiť klientovi informácie o prípadnom vyčerpaní skladových zásob v dôsledku nadmerného dopytu, alebo z iných dôvodov.

6. Garancie a asistencia

Na tovar zakúpený klientom sa vo vzťahu voči spoločnosti VALENTINA SK vzťahujú normy a predpisy o garanciách a asistenčných službách platných pre predaj spotrebného tovaru a predmetov.

7. Povinnosti klienta

Klient prehlasuje a garantuje: (i) že je spotrebiteľom v zmysle článku č. 3 Spotrebiteľského zákona (ii) že je plnoletý; (iii) že údaje ktoré poskytol pri realizácii tejto zmluvy sú správne a pravdivé.

8. Právo odstúpenia od zmluvy

8.1 – Klient má právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy bez akejkoľvek penalizácie a bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“) .
Klient môže uplatniť svoje právo na odstúpenie v uvedenom termíne, oznámiac túto skutočnosť formou e-mailu, telefonicky alebo písomnou správou zaslanou na adresu sídla spoločnosti VALENTINA SK uvedenú v článku č. 4, formou doporučeného listu s potvrdením prijatia, formou telegramu, elektronickou poštou alebo telefaxom. 

8.2 – Klient, ktorý sa rozhodne uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy je povinný vrátiť dodané produkty na adresu uvedenú na faktúre, rešpektujúc pritom inštrukcie na nej uvedené, to všetko v lehote 14 dní od obdŕžania spomínaných produktov. Klientovi neprináleží právo na odstúpenie od zmluvy v týchto prípadoch:
- dodávky výrobkov zhotovených podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, resp. výrobkov – ktoré z hľadiska ich charakteru nemôžu byť opätovne expedované, alebo existuje riziko ich poškodenia resp. riziko rýchlej zmeny ich stavu.

8.3 – Náklady na vrátenie tovaru pripadajú na ťarchu klienta. Spoločnosť VALENTINA SK pristúpi do 14 dní od obdŕžania citovaných produktov zo strany klienta k vráteniu: (i) celej ceny uhradenej klientom v prípade vrátenia kompletného výrobku pozostávajúceho zo všetkých plne funkčných častí, resp. k vráteniu (ii) časti ceny, pokiaľ došlo k reálnemu navráteniu produktov zo strany klienta, ktoré však boli reálne opotrebované a/alebo došlo k významnému a preukázateľnému zníženiu ich hodnoty.

9. Spracovanie a ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, DIČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Údaje môže objednávateľ podľa aktuálneho stavu zmeniť po prihlásení.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky Objednávateľa, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). V žiadnom prípade sa prevádzkovateľ nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte objednávateľa.

Pokiaľ bude chcieť objednávateľ zrušiť registráciu, kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu info@kvstore.sk. Registrácia bude deaktivovaná.
Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Využívaním internetového obchodu www.kvstore.sk  objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou  ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania  tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom  elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného  ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.kvstore.sk.

Môj Košík