Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1 – Všeobecné ustanovenia

 

1. Používateľ, ktorý sa pohybuje v tejto oblasti, vstúpi do kvstore, ktorý je prístupný cez adresu URL: www.kvstore.sk/vseobecne-obchodne-podmienky. Prehliadanie a odoslanie objednávky na stránke znamená súhlas s Podmienkami a Zásadami ochrany údajov prijatých touto stránkou, ktoré sú v nej uvedené.

2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na predaj produktov s výhradným odkazom na nákup uskutočnený na stránke. Tieto ustanovenia dopĺňa zákon č. 40/1994 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a odplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.

Tento internetový obchod na adrese http://www.kvstore.sk (ďalej len internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou:

VALENTINA SK s.r.o.

Táborská 13

932 01  Veľký Meder

 

IČO: 45000417

DIČ: 2022917589

IČ DPH: SK2022917589

 

Výpis z Obchodného registra Trnava, oddiel: Sro, vložka 24563/T

Prevádzka a doručovacia adresa je zhodná so sídlom spoločnosti.

 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s., pobočka Dunajská Streda

Swift: LUBASKBX

IBAN / číslo účtu: SK69 3100 0000 0044 1003 0702

3. Používateľ je povinný si pred vstupom na produkty dodávané na stránke prečítať tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú všeobecne a jednoznačne akceptované v čase nákupu.

4. Používateľ je vyzvaný stiahnuť si zo stránky, ak sa používateľ zaregistroval, alebo prostredníctvom e-mailu pre všetkých ostatných zákazníkov a vytlačiť kópiu nákupného formulára a týchto všeobecných obchodných podmienok, ktorých podmienky si kvstore vyhradzuje právo jednostranne a bez upozornenia zmeniť .

 

Článok 2 – Predmet

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú ponuku, zasielanie a prijímanie objednávok produktov na kvstore.sk a neupravujú spätne poskytovanie služieb alebo predaj produktov tretími osobami okrem predávajúceho, ktoré môžu byť prítomné na tej istej strámke prostredníctvom odkazov, bannerov alebo iného hypertextového odkazu.

2. Pred zadávaním objednávok a nákupom produktov a služieb od rôznych strán odporúčame skontrolovať ich podmienky predaja

 

Článok 3 - Uzavretie zmluvy

1. Pre uzavretie kúpnej zmluvy bude potrebné vyplniť formulár v elektronickej podobe a odoslať ho podľa príslušných pokynov.

2. Formulár obsahuje odkaz na Všeobecné podmienky predaja, obrázky každého produktu a jeho cenu, spôsob platby, ktorý je možné použiť, spôsoby doručenia zakúpených produktov a ich náklady na dopravu a doručenie, odkaz na podmienky na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy; spôsoby a časy vrátenia zakúpených produktov.

3. Pred uzavretím zmluvy budete vyzvaní, aby ste potvrdili, že ste si prečítali Všeobecné obchodné podmienky vrátane informácií o práve na odstúpenie od zmluvy a o spracovaní osobných údajov.

4. Zmluva je uzavretá okamihom, keď predávajúci obdrží užívateľom vyplnený formulár, po kontrole správnosti údajov v ňom obsiahnutých.

5. Kupujúci bude povinný uhradiť cenu od momentu ukončenia postupu online preposielania objednávky. Urobíte to kliknutím na tlačidlo „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU“ na konci postupu.

6. Obrázky a popisy v každom produktovom liste reprodukujú charakteristiky produktov čo najvernejšie, ale musia byť vždy chápané ako orientačné. Pre účely kúpnej zmluvy majú prednosť popisy produktových listov obsiahnuté v objednávke produktu zaslanej a zadanej zákazníkom. Rozumie sa, že obrázok sprevádzajúci popis produktu nemusí dokonale reprezentovať jeho vlastnosti a môže sa mierne líšiť. Aj keď sa reprodukuje vo fotoštúdiách, tón/odtieň sa líši v závislosti od typu svetla použitého v štúdiu, teplého svetla/studeného svetla / vzdialenosti medzi produktom a okolitým osvetlením a typu použitého fotoaparátu.

7. Zákazník môže pred odoslaním zásielky predávajúcim zrušiť objednávku zaslaním včasného oznámenia na info@kvstore.sk. a následným kontaktovaním nášho tímu na čísle +421/315508901 alebo +421/917812259.

8. Po uzavretí zmluvy predávajúci prevezme objednávku na spracovanie.

 

Článok 4 – Registrovaní používatelia

 

1. Vyplnením registračných procedúr sa užívateľ zaväzuje riadiť sa pokynmi na stránke a správne a pravdivo uvádzať svoje osobné údaje.

2. Užívateľ si môže zaregistrovať aj účet, v takom prípade mu príde potvrdzujúci email na ním uvedenú adresu. Potvrdenie je potrebné oznámiť najneskôr do 10 dní. Po uplynutí tohto odobia, ak nedôjde k potvrdeniu, bude spoločnosť VALENTINA SK oslobodená od akéhokoľvek záväzku voči používateľovi.

3. Potvrdenie oslobodí VALENTINA SK od akejkoľvek zodpovednosti za údaje poskytnuté používateľom. Používateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať VALENTINA SK o akejkoľvek zmene svojich údajov, ktorú oznámi kedykoľvek.

4. Ak používateľ oznámi nepresné alebo neúplné údaje alebo aj keď dôjde k odvolaniu zainteresovaných strán ohľadom uskutočnených platieb, VALENTINA SK bude mať právo neaktivovať alebo pozastaviť službu, kým nebudú odstránené súvisiace nedostatky.

5. Pri príležitosti prvej žiadosti používateľa o aktiváciu profilu mu VALENTINA SK pridelí rovnaké používateľské meno a heslo. Tento berie na vedomie, že tieto identifikačné údaje tvoria systém na validáciu prístupu užívateľa k Službám a jediný systém vhodný na identifikáciu užívateľa, že skutočnosti vykonané prostredníctvom tohto prístupu mu budú pripísané a budú pre neho záväzné.

6. Používateľ sa zaväzuje svoje prístupové údaje uchovávať v tajnosti a uchovávať ich s náležitou starostlivosťou a neprenášať ich, a to ani po obmedzenú dobu, tretím osobám.

 

Článok 5 – Dostupnosť produktov

1. Dostupnosťou produktu sa rozumie skutočná dostupnosť v čase, keď kupujúci zadá objednávku. Táto dostupnosť by sa však mala považovať za čisto orientačnú, pretože v dôsledku súčasnej prítomnosti viacerých používateľov na stránke by sa produkty mohli predať iným zákazníkom ešte pred potvrdením objednávky.

2. Aj po odoslaní e-mailu s potvrdením objednávky sa môžu vyskytnúť prípady čiastočnej alebo úplnej nedostupnosti tovaru. V tomto prípade bude objednávka automaticky opravená s odstránením nedostupného produktu a kupujúci bude o tom bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailu.

3. Ak kupujúci požiada o zrušenie objednávky a vypovedanie zmluvy, VALENTINA SK vráti zaplatenú sumu do 30 kalendárnych dní od momentu, keď sa dozvedel o rozhodnutí kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

 

Článok 6 – Ponúkané produkty

 

1. VALENTINA SK, trh:

Nábytok, sanitárne výrobky, kúpeľňové vybavenie, sprchové kúty, vane a kúpeľňové doplnky

2. Ponuka je podrobne uvedená na našej webovej stránke na odkaze: www.kvstore.sk

 

 

Článok 7 - Spôsoby platby a ceny

1. Cena produktov bude tá, ktorá je uvedená na stránke, s výnimkou prípadov, keď ide o zjavnú chybu.

2. V prípade chyby VALENTINA SK upovedomí kupujúceho čo najskôr, čím umožní potvrdenie objednávky v správnej výške alebo zrušenie. V žiadnom prípade nebude VALENTINA SK povinná dodať to, čo sa predáva za nesprávne uvedenú nižšiu cenu, ktorá bola chybne uvedená.

3. Ceny na stránkach sú vrátane DPH a nezahŕňajú náklady na dopravu. Ceny sa môžu kedykoľvek zmeniť. Zmeny nemajú vplyv na objednávky, ku ktorým už bolo zaslané potvrdenie objednávky.

4. Po vybratí požadovaných produktov budú tieto vložené do košíka. Bude postačujúce postupovať podľa pokynov na nákup, zadať alebo overiť požadované informácie v každom kroku procesu. Údaje objednávky je možné pred platbou zmeniť.

5. Platbu je možné uskutočniť:

Pay Pal, bankový prevod, dobierka – maximálna výška dobierky je 5000 Eur s DPH s možnosťou platby v hotovosti.

 

Článok 8 – Doručenie

1. VALETNINA SK vykonáva výlučne vnútroštátunu prepravu na celom území Slovenskej republiky.

2. VALENTINA SK bude doručovať tovar iba na domácu adresu používateľa uvedenú pri nákupe. Doručenie prebieha pred budovu. Žiadne dodávky sa neuskutočňujú do domu alebo na poschodie, pokiaľ nie je dohodnuté písomne.

3. Dodanie sa spravidla uskutoční do 10 dní od prijatia platby, alebo ak nie je určený dátum dodania, do predpokladaného termínu pri výbere spôsobu dodania a v každom prípade maximálne však do 30 dní odo dňa potvrdenia.

4. Ak doručenie nie je možné, objednávka bude odoslaná na sklad. V tomto prípade bude v oznámení špecifikované miesto, kde sa objednávka nachádza a spôsob dohodnutia novej dodávky.

5. Ak nemôžete byť prítomní na mieste doručenia v dohodnutom čase, kontaktujte nás znova, aby sme si dohodli nový termín doručenia..

6. Ak sa dodávka nemôže uskutočniť z dôvodov, ktoré nemožno pripísať spoločnosti VALENTINA SK, po 30 dňoch od dátumu, kedy je objednávka k dispozícii na doručenie, sa bude predpokladať, že máte v úmysle zrušiť zmluvu.

7. V dôsledku odstúpenia od zmluvy budú sumy vrátené, vrátane nákladov na doručenie, okrem akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré vzniknú v dôsledku voľby iného než obvyklého ponúkaného spôsobu doručenia bez zbytočného odkladu, v každom prípade do 30 dní od dátumu ukončenia zmluvy. Na dopravu z dôvodu odstúpenia od zmluvy môžu byť dodatočné náklady, ktoré znáša kupujúci.

8. Náklady na dopravu hradí kupujúci a sú výslovne zvýraznené pri zadávaní objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

9. Zákazník je povinný skontrolovať stav jemu dodaných produktov. Zákazník preberá riziko nedodania alebo poškodenia objednaného tovaru z dôvodov, ktoré nemožno pripísať predávajúcemu, až keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, fyzicky prevezme tieto produkty. Pri dodaní tovaru je povinnosťou Zákazníka skontrolovať, či je obal neporušený, či nie je poškodený, vlhký alebo pozmenený, a to aj v prípade uzatváracíh sstémov (kontrola kvality). Akékoľvek poškodenie je potrebné ihneď nahlásiť kuriérovi, ktorý doručuje (prevzatie tovaru s rozvahou zapíšte do prepravného dokladu kuriéra: napr.: „roztrhnutá alebo prepichnutá krabica“, „otvorená krabica“, „poškodená krabica“ atď..).

10. V prípade, že balík vykazuje zjavné známky poškodenia alebo zmeny, neoprávneného zásahu alebo úpravy, odporúča sa zákazníkovi tiež bezodkladne informovať zákaznícky servis. V každom prípade zákonná záruka zhody a prípadné pravidlá o práve na odstúpenie od zmluvy zostávajú v platnosti.

11. V prípade, že došlo k poškodeniu produktu počas prepravi, musí to zákazník bezodkladne ihneď nahlásiť kuriérovi a oznámiť to predávajúcemu e-mailom do 7 dní s uvedením presného poškodenia produktu. Ďalej, pre využitie poistenia v cene, je potrebné každú škodu nahlásiť maximálne do 7 „pracovných dní od prevzatia tovaru“ na adresu info@kvstore.sk, alebo doporučene na adresu: VALENTINA SK s.r.o., Táborská 13, 932 01 Veľký Meder.

12. V každom prípade musí zákazník v čase dodania skontrolovať, či produkty zodpovedajú objednaným položkám a či nevykazujú výrobné chyby alebo iné vady zhody. Okrem špecifických záruk, ktoré sú prípadne poskytnuté zákazníkovi spolu s dodaným produktom, sa na predaj produktov zakúpených na webovej stránke vzťahujú aj zákonné záruky stanovené slovenskou legislatívou.

 

 

Článok 9 – Prevod rizika

 

1.Riziká súvisiace s produktmi prechádzajú na kupujúceho okamihom dodania. Vlastníctvo produktov sa považuje za nadobudnuté ihneď po prijatí úplnej platby všetkých splatných súm, vrátane nákladov na dopravu, alebo v čase dodania, ak sa platba uskutoční neskôr.

 

Článok 10 – Záruka a obchodné dodržiavanie

 

1. Predávajúci zodpovedá za akúkoľvek vadu produktov ponúkaných na stránke, vrátane nesúladu položiek s objednanými produktmi, v súlade s ustanoveniami slovenskej legislatívy.

2. V prípade, že kupujúci uzavrel zmluvu ako spotrebiteľ alebo fyzická osoba konajúca na stránke za účelom nesúvisiacim s vykonávanou obchodnou alebo prefesijnou činnosťou, táto záruka platí za predpokladu, že sa vada prejaví najneskôr do 36 mesiacov odo dňa doručenia produktov, pričom oficiálnu reklamáciu vady musí kupujúci uplatniť maximálne do 2 mesiacov odo dňa zistenia vady.

3. V prípade nesúladu má kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu ako spotrebiteľ, právo na bezplatné obnovenie súladu produktov opravou alebo výmenou, prípadne na primeranú zľavu z ceny, alebo ukončenie platnosti zmluvy týkajúcej sa sporného tovaru a následné vrátenie ceny.

4. Všetky náklady na vrátenie chybných produktov znáša predávajúci.

 

Článok 11 – Odstúpenie od zmluvy

 

1. Kupujúci má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od kúpy bez akejkoľvek sankcie a bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

2. VALENTINA SK predlžuje túto lehotu zo 14 na 30 dní, preto bude možné zo strany kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy až do uplynutia tejto lehoty, počnúc dňom nasledujúcim po dni prevzatia produktov zakúpených online.

3. V prípade viacerých nákupov uskutočnených kupujúcim s jednou objednávkou a dodaných oddelene, začína plynúť 30-dňová lehota odo dňa prevzatia posledného produktu.

4. Používateľ, ktorý má v úmysle uplatniť svoje právo na odstúpenie od kúpy, tak môže urobiť tak, že túto skutočnosť oznámi spoločnosti VALENTINA SK formou emailu, telefonicky alebo písomnou formou zaslanou na adresu sídla spoločnosti formou doporučeného listu s potvrdením prijatia:

VALENTINA SK s.r.o.

Táborská 13

932 01 Veľký Meder - Slovensko

5. Tovar je potrebné vrátiť na adresu:

VALENTINA SK s.r.o.

Táborská 13

932 01 Veľký Meder - Slovensko

6. Tovar musí byť vrátený neporušený, nepoužitý, zložený, nenainštalovaný, v pôvodnom obale, so všetkými jeho súačasťami a spolu s priloženou faktúrou. Bez toho, aby bolo dotknuté právo na overenie podmienok uvedených vyšie, stránka vráti hodnotu produktov, ktoré sú predmetom odstúpenia od zmluvy, maximálne do 30 dní spolu s prípadnými nákladmi na dopravu.

7. Stránka nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí) alebo nepreukáže, že tovar vrátil alebo odoslal.

8. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene, a aj napriek tomu odošle tovar prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady spotrebiteľa odoslaný naspäť.

9. Stránka vráti peniaze rovnakým spôsobom platby, ktorý si kupujúci zvolil pri nákupe. V prípade platby bankovým prevodom a ak má kupujúci v úmysle uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí poskytnúť bankové spojenie: IBAN, SWIFT a BIC potrebné na vrátenie peňazí.

10. Ak máte sťažnosť na VALENTINA SK po zakúpení produktu alebo služby a nebolo možné ju vyriešiť kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu, nezabudnite, že máte možnosť podať ju prostredníctvom platformy ODR (platforma pre online riešenie sporov), ktoré spravuje Európska komisia. Platforma je dostupná tu:

https: //ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm? Event = main.home.chooseLanguage

Článok 12 – Obmedzenie zodpovednosti

1. Okrem prípadov úmyselného pochybenia alebo hrubej nedbanlivosti predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá zákazníkovi za žiadne priame alebo nepriame škody, ktoré môžu vzniknúť pri kúpe produktov ponúkaných na predaj na stránke. Predávajúci tiež odmieta akúkoľvek zmluvnú alebo mimozmluvnú zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobené neprijatím alebo nesprávnym zaobchádzaním, aj s čiastočnou objednávkou.

 

 

Článok 13 – Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

 

1. V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/446/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti VALENTINA SK s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

2. Zákazník môže vždy získať informácie o tom, ako predávajúci spracúva jeho osobné údaje, prostredníctvom Zásad ochrany osobných údajov dostupných na stránke.

 

Článok 14 – Ochranná doložka

1. V prípade, že niektorý z odsekov týchto všeobecných obchodných podmienok je z akéhokoľvek dôvodu neplatný, v žiadnom prípade to neohrozí platnosť a súlad s ostatnými ustanoveniami obsiahnutými v týchto všeobecných podmienkach predaja.

 

Článok 15 – Kontakty

1.Akúkoľvek žiadosť o informácie je možné zaslať e-mailom na adresu info@kvstore.sk alebo edina@kvstore.sk , telefonicky na telefónne číslo: +421/31-550-89-01 alebo +421/917-812-259 a poštou na adresu:

VALENTINA SK s.r.o.

Táborská 13

932 01 Veľký Meder - Slovensko

 

Článok 16 – Rozhodné právo a príslušný súd

1. Tieto všeobecné podmienky predaja sa riadia slovenským právom a vykladajú sa na jeho základe bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné záväzné pravidlá platné v krajine bydliska kupujúceho. V dôsledku toho výklad, vykonávanie a ukončenie všeobecných podmienok predaja podlieha výlučne slovenskej legislatíve.

2. Akýkoľvek inherentný a/alebo následný spor musí vyriešiťvýlučne slovenský súdny orgán. Ak je kupujúcim Spotrebiteľ, prípadný spor musí riešiť súd v mieste jeho bydliska, alebo bydliska v súlade s platnou legislatívou.